อธิการบดีลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อธิการบดี มมส ลงตรวจเยี่ยมคณะ/หน่วยงาน ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมสาสตร์   และออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meetings เพื่อรับฟังสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย