เชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 4

การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 4

ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ศป.บ.ทัศนศิลป์ ได้พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานวิจิตรศิลป์อย่างต่อเนื่อง และการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเริ่มต้นโครงการ  :    วันที่ 5 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดโครงการ     :     วันที่ 8 สิงหาคม 2565

จัดแสดงผลงาน วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2565

วันสิ้นสุดโครงการ :     วันที่ 30 สิงหาคม 2565