ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า)

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า)
โดยสมาคมศิษย์เก่าร่วมใจ และพิธีพุทธาภิเษก “พระเปิดโลกรับทรัพย์ และ เปิดโลกอีสานล้านช้าง”
ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565