ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2565

:::รับสมัครระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

:::ส่วนกลางยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ในวันและเวลาราชการ

หรือที่ Email :: jirat.ap072@hotmail.com :::ส่วนคณะ/วิทยาลัย ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะต้นสังกัด ในวันและเวลาราชการ

::อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต