ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการดำเนินมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จึงกำหนดข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1261

Download File (ไฟล์ PDF) : https://graduate.msu.ac.th/…/2022/11/procedure_2564-1.pdf

 

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดทำการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1020
แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1018
.

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code