ประชาสัมพันธ์ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ระเบียบว่าด้วยฯ-เงินยืมทดรองจ่าย-พ.ศ.-2561-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2565
2. ระเบียบว่าด้วยฯ-เงินกู้สามัญ-กรณีพิเศษ-พ.ศ.-2564
3. ระเบียบว่าด้วยฯ-การใช้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว-พ.ศ.-2565
4. ระเบียบว่าด้วย-เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์-พ.ศ.-2565
5. ระเบียบว่าด้วยฯ-เงินกู้พิเศษ-กรณีพิเศษ-พ.ศ.-2565-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่่2-พ.ศ.-2565

5651-_compressed

 

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code