ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันนี้ ( 9 มกราคม 2566 ) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ผู้รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (คนใหม่) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (คนใหม่) จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่มา : ฝ่ายการบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร