ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 2

คุณสมบัติผู้สมัคร
✅ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
✅อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
✅มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)
✅บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่เกิน 30 คน
✅บุคลากรภายนอก ไม่เกิน 30 คน
✅ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
✅ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า
✅ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่าไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
✅มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน 48 ชั่วโมง

ขั้นตอนการพิจารณา
1.ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา
2.หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
3.วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)
4.หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อ
5.หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัตร (ในกรณีผ่านการฝึกอบรม)

 

จัดอบรมวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566
สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://drive.google.com/…/1xDJo7v_bPeJZwQmk2AN…

สอบถามและติดต่อประสานงาน
นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม โทร 091-0155573
นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี โทร 092-9239256
เบอร์โทรสำนักงาน 043-754416
Email: research@msu.ac.th