ประชาสัมพันธ์ระบบไทยมีงานทำ ให้นิสิตที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

1949