admin

ขอแสดงความยินดีกับ “นายอนิเทพ คุณทอง” ศิษย์เก่าวิชาเอกประติมากรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” สาขาศิลปะ 3 มิติ (ประติมากรรม) จากผลงานชื่อ “สัมพันธภาพของรูปทรง” ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2560 (Young Thai Artist Award ) รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 สาขาทัศนศิลป์สอบสั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ …

Read More »

คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม …

Read More »