Fineart

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม …

Read More »

TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TCAS รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 สมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. ที่นี่ : http://www.cupt.net/ สนใ …

Read More »

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 8

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปีที่ 8

Read More »