Fineart

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ………………………………………….. 12:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13:00 – 13:20 น. สโมสรนิสิตร้องเพลงคณะฯเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:20 – 13:40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 13:40 – 14:00 น. แนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 14:00 – 14:30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการลงทะเบียน” โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ 14:30 – 15:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก กยศ.” โดยฝ่ายพัฒนานิสิต 15:00 – 16:00 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา -หลักสูตรศิลปะการแสดง ห้อง FA110 -หลักสูตรทัศนศิลป์ ห้อง FA102 -หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA106 16:00 – 16:30 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบนิสิตใหม่ 16:30 น. ปิดโครงการ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563

            โครงการเพชร-รอบที่5-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-63 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563   ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการรายงานตัวและอื่นๆ   ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ดำเนินการ ดังนี้   1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563   2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้   2.1 ชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th)   2.2 ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ก่อนชำระเงินให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิตและชื่อ – สกุลให้ถูกต้อง และชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบชำระเงิน ทั้งนี้ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อ้างอิง โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้   2.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามคณะที่สังกัด) ในภาคการศึกษา 1/2563 นิสิตใหม่ จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะ/ วิทยาลัย/ สาขาวิชา กำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้   2.3.1 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวน 2.3.2 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งเป็นรอบ ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ดังนี้   รอบที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ในช่วงวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563   รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในช่วงวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2563   รอบที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ในช่วงวันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2563   3. …

Read More »