Fineart

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง ขนาดไม่น้ยอยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563 ของสมาคมศิลปินอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึ …

Read More »