adminanda

ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50,00 …

Read More »

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จำ …

Read More »

ขอส่งหนังสือประชาสัมพันธ์งานประชุม “International Conference on New Edge Education and Experiential Learning (ICEEEL) 2021”

Read More »

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวารสารศาสตร์เยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Social Journalism Contest2021

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวารสารศาสตร์เยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Social Journalism Contest2021

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์ทุน Maastricht University Holland-Potential Scholarship

ขอประชาสัมพันธ์ทุน Maastricht University Holland-Potential Scholarship

Read More »