fineart msu

คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้อาจารย์และหลักสูตรปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามม ที่ 1814/2564 อย่างเคร่งครัด

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1814/2564

Read More »

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสามารถลงทะเบียน https://forms.gle/Lq33Yf1d8DqYj7vq9             เพื่อรับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลสุทธาเวช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 มมส โทร. 085 7787187, 089 6196669, 087 6355957

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”

โครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต” โดยวิทยากร คณะกรรมการกลางการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา ที่ปรึกษาจิตอาสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จริยา จิรานุกูล อาจารย์ พญ.กองกาญจน์ จันทน์จารุสิริ นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว ทีมให้คำปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง ทีมให้คำปรึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักจิตวิทยา กองกิจการนิสิต วัตถุประสงค์ โครงการเพื่อเป็นหารสะท้อนข้อมูลของนิสิต กระบวนการดำเนินงานการให้คำปรึกษา การระดมความคิด การสร้างพลังเครือข่าย และแนวทางการเปิดห้องบริการให้คำปรึกษาในระดับคณะ

Read More »

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564”

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564” ::ประเภททุนให้เปล่ารายปี จำนวน 3 ทุนๆละ 20,000 บาท ::คุณสมบัติของสมัคร -เป็นนิสิตปริญญาตรี ด้านศิลปะในสาขาต่างๆ -มีความสามารถด้านศิลปะ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป -มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูงลงโทษและไม่เคยต้องโทษคดีใดๆ -ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา -ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งประเภทรายปีและต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563 ::: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต www.sa.msu.ac.th หรือลิงค์ :::ขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการขอรับทุนให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต http://ss.msu.ac.th

Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          เมื่อวันนี้ 5 กรกฎาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์          ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ พร้อมทั้งรับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read More »