fineart msu

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลแม …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลแม่ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว รองคณบดีฝ่ายอำนวยการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรด …

Read More »