fineart msu

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมตตา ศิริสุข ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น  …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง …

Read More »

สูจิบัตรออนไลน์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

สูจิบัตรออนไลน์ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถดูรายล …

Read More »