กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ โคตรชมภู

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”

โครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต”              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิต” โดยวิทยากร คณะกรรมการกลางการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา ที่ปรึกษาจิตอาสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จริยา จิรานุกูล อาจารย์ พญ.กองกาญจน์ จันทน์จารุสิริ นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว ทีมให้คำปรึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง ทีมให้คำปรึกษาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักจิตวิทยา กองกิจการนิสิต วัตถุประสงค์ โครงการเพื่อเป็นหารสะท้อนข้อมูลของนิสิต กระบวนการดำเนินงานการให้คำปรึกษา การระดมความคิด การสร้างพลังเครือข่าย และแนวทางการเปิดห้องบริการให้คำปรึกษาในระดับคณะ

Read More »

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          เมื่อวันนี้ 5 กรกฎาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์          ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังนโยบายเชิงพัฒนาในการขับเคลื่อนหน่วยงานในอนาคต ผลงานเชิงนวัตกรรมและแนวทางการเชื่อมโยงในอนาคต รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ พร้อมทั้งรับฟังและเยี่ยมชมผลงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read More »