กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม  ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข แหล่งสนาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สันติสุข  แหล่งสนาม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น …

Read More »