กิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2562 คณะศิลปกรรมศ …

Read More »

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม …

Read More »