กิจกรรม

โครงการอบรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบทวิทยานิพนธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการอบรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบทวิทยานิพนธ์ วันที่ 13 พ.ย 2558 ณ ห้องประชุม FA-102 คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More »

อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรม CHE QA 3D

อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าอบรม CHE QA 3D ร่วมกับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม FA-102

Read More »