กิจกรรม

จาร E-san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงโครงการ จาร E-san memorandum โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ด …

Read More »

บุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญชวน ชาว มมส และประชาชาทั่วไปที่สนใจ ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสาร …

Read More »

“นาฎยศิลป์สร้างความเป็นชาติและพัฒนาสังคม”

“นาฎยศิลป์สร้างความเป็นชาติและพัฒนาสังคม” [สารจากคณบดีในโครงการสอบวัดประมวบผลด้านนาฎยศิลป์ตะวันตก ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดการแสดง วันที่ 19 ตุลาคม …

Read More »