กิจกรรม

เรื่องแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทุบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ลงวันที่28 ธันวาคม 2563

เรื่องแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทุบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ลงวันที่28 ธันวาคม …

Read More »

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ …

Read More »