กิจกรรม

ฟอร์มเบิกเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)

Read More »

ขออนุมัติไปราชการ

1.1 ขออนุมัติไปราชการ

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวารสารศาสตร์เยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Social Journalism Contest2021

ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวารสารศาสตร์เยาวชนอาเซียน ASEAN Youth Social Journalism Contest2021

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์ทุน Maastricht University Holland-Potential Scholarship

ขอประชาสัมพันธ์ทุน Maastricht University Holland-Potential Scholarship

Read More »

เรื่องแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทุบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ลงวันที่28 ธันวาคม 2563

เรื่องแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทุบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ลงวันที่28 ธันวาคม …

Read More »

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ …

Read More »