กิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพสวัสดีปีใหม่แด่ ท่านรอง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย …

Read More »

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ ประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับสถาบันต่างๆ) ที่ ปีที่ทำงาน ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 1 …

Read More »