กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์”

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยา …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าเพื่อสุขภาพสวัสดีปีใหม่แด่ ท่านรอง …

Read More »

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 ณ Uppsala Universitet ประเทศสวีเดน

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุรารมย์ จันทมาลา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย …

Read More »