งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ………………………………………….. 12:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13:00 – 13:20 น. สโมสรนิสิตร้องเพลงคณะฯเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:20 – 13:40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 13:40 – 14:00 น. แนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 14:00 – 14:30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการลงทะเบียน” โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ 14:30 – 15:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก กยศ.” โดยฝ่ายพัฒนานิสิต 15:00 – 16:00 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา -หลักสูตรศิลปะการแสดง ห้อง FA110 -หลักสูตรทัศนศิลป์ ห้อง FA102 -หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA106 16:00 – 16:30 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบนิสิตใหม่ 16:30 น. ปิดโครงการ

Read More »