ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563 ของสมาคมศิลปินอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563  ของสมาคมศิลปินอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาจิตรกรรม) อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งผู้ได้รับทุนได้แก่ 1. นางสาวอุทุมพร ขวัญดี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ 2. นางสาวนลินี กองศรี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ 3. นายวรวิทย์ บุตะกะ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 4. นายเขตพล อานันท์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 5. นางสาววสิกา ลาบัวสาร นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 6. นางสาวปรียาภัสสร์ รำไธสง นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

Read More »

ประกวดราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง,ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง (คณะศิลปกรรมศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563

คลิกหัวข้อเพื่อดู คลิก—> ประกาศและเอกสารประกวดราคา คลิก—>ร่างขอบเขตของงาน คลิก—>ราคากลาง

Read More »

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2563

กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาตรี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันอังคารที่ 7  กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ………………………………………….. 12:00 – 13:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 13:00 – 13:20 น. สโมสรนิสิตร้องเพลงคณะฯเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13:20 – 13:40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ 13:40 – 14:00 น. แนะนำคณะผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 14:00 – 14:30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ระบบการลงทะเบียน” โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการ 14:30 – 15:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก กยศ.” โดยฝ่ายพัฒนานิสิต 15:00 – 16:00 น. นิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา -หลักสูตรศิลปะการแสดง ห้อง FA110 -หลักสูตรทัศนศิลป์ ห้อง FA102 -หลักสูตรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้อง FA106 16:00 – 16:30 น. สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบนิสิตใหม่ 16:30 น. ปิดโครงการ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563

            โครงการเพชร-รอบที่5-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-63 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563   ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการรายงานตัวและอื่นๆ   ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ดำเนินการ ดังนี้   1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563   2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้   2.1 ชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th)   2.2 ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ก่อนชำระเงินให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิตและชื่อ – สกุลให้ถูกต้อง และชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบชำระเงิน ทั้งนี้ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อ้างอิง โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้   2.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามคณะที่สังกัด) ในภาคการศึกษา 1/2563 นิสิตใหม่ จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะ/ วิทยาลัย/ สาขาวิชา กำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้   2.3.1 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวน 2.3.2 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งเป็นรอบ ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ดังนี้   รอบที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ในช่วงวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563   รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในช่วงวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2563   รอบที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ในช่วงวันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2563   3. …

Read More »