ประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้อาจารย์และหลักสูตรปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามม ที่ 1814/2564 อย่างเคร่งครัด

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1814/2564

Read More »

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสามารถลงทะเบียน https://forms.gle/Lq33Yf1d8DqYj7vq9             เพื่อรับการติดต่อกลับจากโรงพยาบาลสุทธาเวช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 มมส โทร. 085 7787187, 089 6196669, 087 6355957

Read More »

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564”

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564” ::ประเภททุนให้เปล่ารายปี จำนวน 3 ทุนๆละ 20,000 บาท ::คุณสมบัติของสมัคร -เป็นนิสิตปริญญาตรี ด้านศิลปะในสาขาต่างๆ -มีความสามารถด้านศิลปะ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป -มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูงลงโทษและไม่เคยต้องโทษคดีใดๆ -ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา -ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งประเภทรายปีและต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563 ::: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต www.sa.msu.ac.th หรือลิงค์ :::ขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการขอรับทุนให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต http://ss.msu.ac.th

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565

           ตามที่กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 เพื่อสนุบสนุนให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ประเภททุน ดังนี้ ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัน ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทมุ่งเป้า ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภท First International Publication ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุน รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 โครงการเพชรพระพิฆเนศวร และ โครงการเพชรวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร โครงการเพชรวัฒนธรรม

Read More »