ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2562และ 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  2562   และ 2563      

Read More »

Art Shop Gallery MSU

นิสิต บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถ เข้าไปรับชม หรือซื้อ ผลงานศิลปะจาก นิสิต ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมสตร์ ได้ที่ Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science also has an Art Gallery shop which is open for public from 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Focus: Placing Arts and Culture at the heart of Sustainable Development Goals. These efforts empower local communities and strengthen the local economy.   http://artshopgallery.lnwshop.com/

Read More »

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยว่า 30,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง ขนาดไม่น้ยอยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 13 เครื่อง และขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563 ของสมาคมศิลปินอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563  ของสมาคมศิลปินอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาจิตรกรรม) อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งผู้ได้รับทุนได้แก่ 1. นางสาวอุทุมพร ขวัญดี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ 2. นางสาวนลินี กองศรี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ 3. นายวรวิทย์ บุตะกะ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 4. นายเขตพล อานันท์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 5. นางสาววสิกา ลาบัวสาร นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 6. นางสาวปรียาภัสสร์ รำไธสง นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

Read More »