ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 31)

ดาวน์โหลด

Read More »

ขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 13/2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาการ (พนักงานที่จ้างตามสัญญาจ้าง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 30)

Read More »

คำสั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ให้อาจารย์และหลักสูตรปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคามม ที่ 1814/2564 อย่างเคร่งครัด

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1814/2564

Read More »

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ …

Read More »

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code