ประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(แบบ ป.01 และ แบบ ป.02)สำหรับการประเมินรอบที่1( วันที่1 กันยายน 2563 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

<<< ดาวน์โหลด>>> <<< ดาวน์โหลด>>> <<< ดาวน์โหลด>>> <<< ดาวน์โหลด>>>  

Read More »

เรื่องแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทุบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ลงวันที่28 ธันวาคม 2563

เรื่องแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนสมทุบเงินเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ.2563 ลงวันที่28 ธันวาคม …

Read More »

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ …

Read More »