ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ระเบียบว่าด้วยฯ-เงินยืมทดรองจ่าย-พ.ศ.-2561-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2565 2. ระเบียบว่าด้วยฯ-เงินกู้สามัญ-กรณีพิเศษ-พ.ศ.-2564 3. ระเบียบว่าด้วยฯ-การใช้ทุ …

Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ประเภทส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  โหลดเอกสาร 

Read More »

สำหรับผู้สมัคร รอบ 1 Portfolioให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ทาง admission.msu.ac.th

สำหรับผู้สมัคร #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 1 Portfolio ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ทาง admission.msu.ac.th หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้อง กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน …

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

โหลดเอกสาร

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการดำเนินมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จึงกำหนดข้อปฏิบัติการเข้ารับพ …

Read More »