ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเกษตรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาเกษตรและชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Read More »

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35”

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35” Exhibition of Contemporary Art by Young Artists 35 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (THE 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย …

Read More »