ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

  ศิษย์เก่าผู้มีคุณูปการต่อสถาบัน หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์   หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์   หลักสูตร ศป.บ. ทัศนศิลป์   …

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคโควิด 19 แพร่ออกไป

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารเพิ่มเติม

Read More »