ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (THE 4th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : Erasmus+”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก : Erasmus+”

Read More »