ประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน จากบริเวณถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารีไปยังอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

Read More »

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “จินตภาพสาวงามในวิถีอีสาน”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “จินตภาพสาวงามในวิถีอีสาน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ซึ่งภายในงานมีสิริรัตน์ น้อยวิชัย ศิลปินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนิสิต

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคุณ”สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

ในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 นี้ “สุรศักดิ์ แสนโหน่ง” เป็นศิลปินคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 ครั้ง ได้แก่ 1. ผลงาน “ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข 2” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2561 2. ผลงาน “สุข อบอุ่น” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นที่เผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2553 และได้รับรางวัลดีเด่นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 1. ผลงาน “ดินแดนแห่งความสุข หมายเลข 2” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2555 2. ผลงาน “ช่วงเวลาแห่งความสุข หมายเลข 1” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2557 3. ผลงาน “ช่วงเวลาแห่งความสุข หมายเลข 1” จากการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2559 **การยกย่องให้เป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ** ศิลปินจะต้องได้รับรับรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดียวกันรวม 3 ครั้ง หรือรางวัลยอดเยี่ยมในประเภทเดียวกันรวม 2 ครั้ง และรางวัลดีเด่นประเภทเดียวกับรางวัลยอดเยี่ยมอีก 2 ครั้ง โดยการยกย่องนับตั้งแต่การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ทั้งนี้ การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2561 จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

Read More »

บรรยากาศสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมผลงานศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้มาเยี่ยมชมผลงานศิลปะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

Read More »

ขอเชิญชม การสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง

3T I-san กาล นิยม Folk Dance Skills 7 :Choreogrophy in traditional styles โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14.00 น. เป็นต้นไป

Read More »

การแสดงโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัทธา ปราสาทบ้านพลวง เรื่อง เนียงตรวนศัตราหรือนางผมหอม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ภาควิชาศิลปะการแสดง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัทธา ปราสาทบ้านพลวง เรื่อง เนียงตรวนศัตราหรือนางผมหอม ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.เมตตา ศิริสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Read More »