ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชม การสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง

3T I-san กาล นิยม Folk Dance Skills 7 :Choreogrophy in traditional styles โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห …

Read More »

การแสดงโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัทธา ปราสาทบ้านพลวง เรื่อง เนียงตรวนศัตราหรือนางผมหอม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ภาควิชาศิลปะการแสดง โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรังสรรค์นาฏยลีลา สืบศรัท …

Read More »