ประชาสัมพันธ์

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการเด็กดีมีที่เรียน โครงการส่งเสร …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน เสวนามุทิตาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

ขอเชิญร่วมงาน เสวนามุทิตาวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ “ศิษย์มีครู ครูมีศิษย์ และมิตรสหาย” ทรรศนะพิจารณ์ผลงานวิจัย วิชาการ สารคดี วรรณก …

Read More »

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า)

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายและส่งมอบป้ายคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า) โดยสมาคมศิษย์เก่าร่วมใจ แ …

Read More »

เชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 4

ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ผู้สอนหลักสู …

Read More »

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม 

Read More »