ประชาสัมพันธ์

จัดโครงการ พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศโครงการ ” พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกิดความสวยงานและถูกสุขลักษณะ” โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำบุคคลากรและนิสิต ร่วมกันจัดโครงการ

Read More »

โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ ” E-san Renaissance ” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่มสรรค์สร้างงาน ศิลปะการแสดง ให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาการของนิสิตศิลปะการแสดงชั้นปีสุดท้าย วันที 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 13.00น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด    

Read More »

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

Read More »