ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตและบุคคลากร  

Read More »

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบปกติ วันที่ 23 เมษายน 2561 ระบบพิเศษ วันที่ 24 เมษายน 2561

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัฒฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัฒฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Read More »