ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแสดงชุด “สาวนาฮำฮอน 2018” ในโครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 8

ขอเชิญชมนิสิตเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในชุดการแสดง “สาวนาฮำฮอน 2018” ในโครงการเครือข่ายศิลปวัฒน …

Read More »

Arts Workshop โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ : กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์ทางศิลปกรรมในระดับมัธยมศึกษา

Arts Workshop โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ : กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์ทางศิลปกรรมในระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

ภาพบรรยากาศ โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย

คณะศิลปกรรมศาสรตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “โครงการเติมเต็มมาตรฐานความรู้ด้านนาฏศิล …

Read More »