ประชาสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 hrs · ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘

ขอเชิญชม โครงการนาฏยบูรณาการ ครั้งที่ ๘ ละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน หาปลา โดย นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกและโท นาฏยศิลปไทย ชั้นปีที่ ๑ และ ๓ คณะศิลปกรรมศาส …

Read More »

จัดโครงการ พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศโครงการ ” พฤกษศิลป์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกิดความสวยงานและถูกสุขลักษณะ” โดยมีท …

Read More »

โครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการศิลปนิพนธ์ทางศิลปะการแสดง ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อ ” E-san Renaiss …

Read More »

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”

Read More »