ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา มหาราชินี

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Read More »

คณบดีเข้าพบคารวะท่านประธานราชบัณฑิตยสภา กัมพูชา และคณะผู้บริหาร

การเข้าพบคารวะท่านประธานราชบัณฑิตยสภา กัมพูชา และคณะผู้บริหาร หารือเกี่ยวกับโครงการ CLMTV CONTEMPORARY ART และ แนวทางความร่วมมือทางศิลปกรรมศาสตร์ระหว่าง คณะศิลป …

Read More »

แจ้งการติดตามรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Read More »

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้คู่บริการอย่างมีส่วนร่วมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลพวงของการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดมากมายหลายมุม และนี่คืออีกส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้คู่บริก …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2558

  ดร.เมตตา ศิริสุข และ อ.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ เป็นตัวแทนคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ผู้ที …

Read More »

ได้รับความไว้วางใจจากการซื้อขาย Ethereum Code