สำหรับนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 แบบฟอร์มคัดกรองนิสิต : http://bit.ly/38cPiR4 แบบฟอร์มคัดกรองบุคลากร : http://bit.ly/2JHXFL9  

Read More »

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร)

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร) เป็นการกระจายโอกาสทาง การศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่เคยใช้สิทธ์หรือสละสิทธิ์ที่ใช้ไปแล้วในรอบ 1-3 ก่อนการสมัคร และต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ตามประกาศ ของ ทปอ. โดยมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัคร รอบที่ 5 เพื่อส่งตรวจสอบในการยืนยันสิทธิ์ #สาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 20 คน สาขาศิลปะการแสดง 5 คน และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 คน ………………………………………………… #รายละเอียดการสมัคร 1.สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4384 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร 2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.msu.ac.th และhttp://www.fineart.msu.ac.th และส่งทางไปรษณีย์พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 (ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์) โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4384 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร #หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 4.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5.คำรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา (เฉพาะกรณีผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา) 6.แฟ้มสะสมผลงาน (Portforllio) หรือ CD ผลงานที่เคยจัดทำ สาขาวิชาที่เปิดรับ สาขาวิชาทัศนศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ***หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางคณะจะแจ้งให้ทราบในภายหลังและขอให้ทุกคนตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ http://www.msu.ac.th และ http://www.fineart.msu.ac.th 2. สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fineart.msu.ac.th หรือกรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานพัฒนาวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1อาคารเรียนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยกเว้นวันหยุดราชการ 3. การลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคเรียน จะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งและสามารถดูได้ที่ http://www.msu.ac.th และ http://www.fineart.msu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันเพ็ญ อมรสิน สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4384 4. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้ว หากมีความประสงค์ จะสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชา ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อน โดยติดต่อขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ระบบรับตรง ทุกประเภท โควตา/โครงการ ได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …………………………………………………. …

Read More »