สำหรับนิสิต

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร)

รับสมัคร TCAS รอบ 5 (โครงการ เพรชพระพิฆเนศวร) เป็นการกระจายโอกาสทาง การศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไ …

Read More »