ทุนการศึกษา/วิจัย

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564”

ขอเชิญนิสิตสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขมพันธ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564” ::ประเภททุนให้เปล่ารายปี จำนวน 3 ทุนๆละ 20,000 บาท ::คุณสมบัติของสมัคร -เป็นนิสิตปริญญาตรี ด้านศิลปะในสาขาต่างๆ -มีความสามารถด้านศิลปะ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป -มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูงลงโทษและไม่เคยต้องโทษคดีใดๆ -ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา -ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งประเภทรายปีและต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563 ::: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต www.sa.msu.ac.th หรือลิงค์ :::ขั้นตอนการสมัคร ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษาบันทึกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการขอรับทุนให้ครบถ้วนผ่านระบบสารสนเทศของกองกิจการนิสิต http://ss.msu.ac.th

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565

           ตามที่กองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2565 เพื่อสนุบสนุนให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ประเภททุน ดังนี้ ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัน ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทมุ่งเป้า ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภท First International Publication ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภทพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุน รายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »