ทุนการศึกษา/วิจัย

เกณฑ์ทุนอุดหนุนการการวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมรวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการสนับสนุนในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุนให้กับบุคลากรของคณะในการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเห็นสมควรให้มีประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพความสามารถทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์ บุคคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสมัครขอรับทุนโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยสามารถ Download เอกสาร“ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2562” และแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนโดยงานวิจัยใช้แบบฟอร์ม“ ศ. ว.-01” และงานสร้างสรรค์ใช้แบบฟอร์ม“ ศ. ส.-01” จากเว็บไซต์ http: / / www. fineart. msu. ac. th / หรือขอรับแบบฟอร์มและส่งคืนที่คุณวันเพ็ญอมรสินห้องฝ่ายพัฒนาวิชาการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดรับข้อข้อเสนอขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนในเดือนมีนาคม 2563

Read More »

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ภายใต้กรอบประเด็นที่กำหนดโดยโครงการจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ ดังนั้นกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ“ โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนโครงการเบื้องต้นดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ๒. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16. 30 น.

Read More »

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ“ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคมและเปิดโอกาสให้คณะ / หน่วยงาน / หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีพ. ศ. 2563 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตร / คณะ / หน่วยงานโดยบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการภายใต้ชื่อ“ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการและรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้นดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การขอรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ “ โครงการบูรณาการหลักสูตรเพื่อชุมชน” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 2. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16. 30  

Read More »