ทุนการศึกษา/วิจัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563 ของสมาคมศิลปินอีสาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาทัศนศิลป์และสาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา “ต้นกล้าศิลป์ ถิ่นอีสาน” ประจำปี 2563  ของสมาคมศิลปินอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาจิตรกรรม) อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งผู้ได้รับทุนได้แก่ 1. นางสาวอุทุมพร ขวัญดี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ 2. นางสาวนลินี กองศรี นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศศิลป์ 3. นายวรวิทย์ บุตะกะ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 4. นายเขตพล อานันท์ นิสิต สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 5. นางสาววสิกา ลาบัวสาร นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ 6. นางสาวปรียาภัสสร์ รำไธสง นิสิต สาขาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาควิชาทัศนศิลป์

Read More »

เกณฑ์ทุนอุดหนุนการการวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคมรวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการสนับสนุนในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมหรืองานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงมีแนวทางจัดสรรทุนอุดหนุนให้กับบุคลากรของคณะในการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และเห็นสมควรให้มีประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพความสามารถทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์ บุคคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสมัครขอรับทุนโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโดยสามารถ Download เอกสาร“ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2562” และแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนโดยงานวิจัยใช้แบบฟอร์ม“ ศ. ว.-01” และงานสร้างสรรค์ใช้แบบฟอร์ม“ ศ. ส.-01” จากเว็บไซต์ http: / / www. fineart. msu. ac. th / หรือขอรับแบบฟอร์มและส่งคืนที่คุณวันเพ็ญอมรสินห้องฝ่ายพัฒนาวิชาการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเปิดรับข้อข้อเสนอขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนในเดือนมีนาคม 2563

Read More »

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ภายใต้กรอบประเด็นที่กำหนดโดยโครงการจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ ดังนั้นกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ“ โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนโครงการเบื้องต้นดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ๒. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจำนวน 5 ชุด ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 16. 30 น.

Read More »