บัณฑิตศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2562และ 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  2562   และ 2563      

Read More »

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้มอบ ประกอบไปด้วย อาจารย์ ปรีชา นวลนิ่ม นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ นาย อณุลักษณ์ โนนทิง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ นางสาว ทัดดาว ยาเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาตรี เอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ นางสาว สรามินตรา เอ็นดู นิสิตระดับปริญญาตรี เอกภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์ นาย อภิสร อาสุ นิสิตระดับปริญญาตรี เอกศิลปะไทย สาขาทัศนศิลป์ นาย ต่อตระกูล ปาลอินทร์ นิสิตระดับปริญญาตรี เอกศิลปะสื่อประสม สาขาทัศนศิลป์ cr.มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

Read More »

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ขั้นตอนการใช้งานระบบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา การสมัครคัดเลือกฯ ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา และต้องชำเงินค่าสมัคร 900 บาท รวมเป็น 900 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)โดยสาขาวิชาลำดับที่ 2 จะเป็นผลก็ต่อเมื่อสาขา ลำดับที่ 1 ไม่เปิดสอน ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการเปิดรับตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ของการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เรียบร้อย หรือตรวจสอบได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูลสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 2   ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อทำการสมัคร โดยเลือกเมนู สมัครออนไลน์ (ด้านซ้ายมือ)เพื่อเข้าสู่การกรอกข้อมูลการสมัคร และให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงบันทึก การสมัครและต้องกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบรับสมัครให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถยืนยันการสมัครได้ (เมื่อบันทึกการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้) หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครเพื่อติดต่อชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคาร โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารได้ที่เว็บไซต์บันฑิตวิทยาลัย(หากไม่ชำระเงินให้เรียบร้อยตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ)     ขั้นตอนที่ 3 นำใบสมัครคัดเลือกฯ ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และติดรูปถ่ายด้านบนขวามือ ชำระเงินในอัตรา 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านทางธนาคาร และต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัครคัดเลือกฯเท่านั้น การชำระจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประทับตราจากทางธนาคาร และได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารออกให้ ผู้สมัครสามารถไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ   หมายเหตุ โปรดสำเนาใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ชำระเงินแล้ว เพื่อติดรูปถ่ายด้านบนขวามือ และนำมาในวันสอบโดยใช้เป็นบัตรเข้าสอบ และเก็บใบหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารออกให้ไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลการสมัครของผู้สมัครเอง   ขั้นตอนที่ 4 1. ช่องทางการส่งใบสมัครคัดเลือกฯ และเอกสารการสมัครคัดเลือกฯ ดังนี้ -Email โดยส่งมาที่อีเมล  graduate_msu@hotmail.co.th (สแกนส่งเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) -Fax โดยส่งมาที่ เบอร์ 043-754412 -ไปรษณีย์ โดยให้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS หรือภายใน 5 วันหลังจากชำระเงินแล้วส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 (มุมซองไปรษณีย์ “ส่งหลักฐานการสมัคร”)     2. เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก และการจัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกประกอบด้วย – ใบสมัครคัดเลือกฯ ที่ชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง) และติดรูปถ่ายขวามือด้านบนพร้อมลงชื่อผู้สมัครเรียบร้อย – ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคารฉบับจริง/ฉบับสำเนา) ยกเว้นกรณีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชนากัด) จะไม่มีสลิปธนาคาร – สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ขั้นตอนที่ 5 หลังจากผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครทางตามขั้นตอนที่ 4 ถึงบัณฑิตวิทยาลัยแล้วผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์โดย – ทางไปรษณีย์หลังจาก 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสาร -ทาง E-mail และโทรสาร หลังจาก 2 วัน นับจากวันที่ส่งเอกสาร   ****หากท่านได้ศึกษาขั้นตอนการสมัครจนเข้าใจแล้ว และมีความประสงค์ที่จะคัดเลือกฯ ท่านสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัคร โดยการกดปุ่มสมัครสอบออนไลน์ด้านซ้ายมือนี้ได้เลยครับ****  

Read More »