บัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564สมัครผ่านระบบรับสมัคร online : https://grad.msu.ac.th/admission/reg/index.htmlหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :https://grad.msu.ac.th/…/fileupload/1398843499.4621.pdfค่าธรรมเนียมหน่วยกิต :https://grad.msu.ac.th/…/th/myfile/Mastet-PHD-MSU2563.pdfรายละเอียดหลักสูตร :https://grad.msu.ac.th/th/master-phd-2564.phpสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย043 754 412 ต่อ 1638

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 วันที่ 2

พิธีการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2562-2563  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่  11  ธันวาคม  2563  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  และหลังจากนั้นได้เดินทางมาฝึกซ้อมต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์เพื่อความถูกต้องและพร้อมเพรียง #FACS #ข่าว #คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  #FACS NEW  #Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science  #ฮักมมส. ผลิตโดย  #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม วีดีโอการซ้อม

Read More »

บรรยากาศการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ณ ห้อง FA110 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 – 2563 โดยในปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 261 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 คน มหาบัณฑิต 12 และบัณฑิต จำนวน 243 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 2. เพื่อให้บัณฑิตเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับพิธีการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้บัณฑิตรับทราบข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 และปฏิบัติตามอย่าเคร่งรัด 4. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน #FACS #ข่าว #คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ #FACS NEW #Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science #ฮักมมส. ผลิตโดย #ฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี2562และ 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี  2562   และ 2563      

Read More »