ภาควิชาศิลปะการแสดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563

            โครงการเพชร-รอบที่5-เพิ่มเติม-ปีการศึกษา-63 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ (โครงการเพชรพระพิฆเนศวร) ประจำปีการศึกษา 2563   ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการรายงานตัวและอื่นๆ   ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ดำเนินการ ดังนี้   1. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563   2. ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้   2.1 ชำระเงินด้วย QR Code ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th)   2.2 ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ก่อนชำระเงินให้ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิตและชื่อ – สกุลให้ถูกต้อง และชำระเงินภายในวันที่กำหนดในใบชำระเงิน ทั้งนี้ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้อ้างอิง โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้   2.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.2 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ 2.2.4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   2.3 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามคณะที่สังกัด) ในภาคการศึกษา 1/2563 นิสิตใหม่ จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คณะ/ วิทยาลัย/ สาขาวิชา กำหนด ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้   2.3.1 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจำนวน 2.3.2 เลือกชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งเป็นรอบ ผ่านระบบ Internet (http://admit.msu.ac.th) ดังนี้   รอบที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ในช่วงวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2563   รอบที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในช่วงวันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2563   รอบที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ในช่วงวันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2563   3. …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนา MOU วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ สปป. ลาว สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งCLMTV@CN NETWORK ภายในบรรยากาศสัมมนา ได้มี ดร.ไมสิง จันบุดดี ผู้นำสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและดำเนินการกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ ภายในงานได้มีบุคลากรทั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ ทั้ง นิสิต รวม 70 กว่าท่าน เพื่อร่วมฟังสัมมนา ทางวิชาการและปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย และบทความทางศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้งสองสถาบัน มีเป้าหมายจะพัฒนา และยกระดับงานวิจัยและวิชาการ ทางศิลปกรรมศาตร์ ในกลุ่มประเทศ อนุภาคลุ่มน้ำโขง ให้เต็มเปี่ยม และสามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิถีทรรศน์ศิลปกรรมศาสตร์ ต่อไป จากนั้นได้มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปตามลำดับ หลังจากสัมมนาเสร็จวันแรก คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงบุคลากรสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ ได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ โดยก่อนรับประทานได้มีการผูกข้อต่อแขนพร้อมทั้ง ฟ้อนรำและเต้นบาสโลบ เพื่อกระชับไมตรีต่อกัน และ มอบของที่ระลึก จาก ท่าน มาย จันดาวง รุ่งเช้า คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรับประทานอาหารที่บ้าน แม่ จันสะหมอน แก้วมงคุณ และจึงกลับมาเพื่ออธิบายเนื้อหาภายในงานและรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ จาก จากนิสิต ป.โท ให้เข้าใจถึงวิธีการเนื้อหาต่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา ทาง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ทุกท่านได้ทัศนศึกษาท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ ของสปป.ลาว ซึ่งได้แก่ 1.พระธาตุหลวง สปป. ลาว 2.ล่องแพ หมู่บ้านท่างอน สปป. ลาว 3.ประตูชัย สปป. ลาว และกลับมาไทยโดยสวัสดิภาพ  

Read More »