หอเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม เสงี่ยมวิบูล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก …

Read More »