Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ต้นกฐิน

คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ต้นกฐิน เพื่อไปรวมที่ตลาดน้อย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. และร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภาพจากคุณวันเพ็ญ อมรสิน

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ต้นกฐิน

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแห่ต้นกฐิน เพื่อไปรวมที่ตลาดน้อย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. และร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read More »

โครงการอบรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบทวิทยานิพนธ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการอบรมการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบทวิทยานิพนธ์ วันที่ 13 พ.ย 2558 ณ ห้องประชุม FA-102 คณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More »

อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรม CHE QA 3D

อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าอบรม CHE QA 3D ร่วมกับศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม FA-102

Read More »

กำพร้าไก่แก้ว

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดี คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “รังสรรค์นาฎการเล่าขานตำนานพื้นภูมิผญา กำพร้าไก่แก้ว Creative Classical Thai Dances skill7 ครั้งที่ 16” ของนิสิตเอกนาฏยศิลป์ไทยชั้นปีที่ 4 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์       ภาพ, ข่าว : สุดารัตน์ สอนบัว

Read More »

Point and Origin ก่อร่าง สร้าง กำเนิด Mini Project 1

Point and Origin ก่อร่าง สร้าง กำเนิด Mini Project 1 โดย นิสิต ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วันที่ 26 ตุลาคม 2528 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป     ภาพ : นายวินัย  คุ้มพวก ข่าว : สุดารัน์ สอยบัว

Read More »