Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

การแสดงของนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง

นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงในรายวิชานาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นสูง ให้หัวข้อการแสดงชุด POCAHONTAS โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี   ภาพ : วินัย คุ้มพวก ข่าว : สุดารัตน์ สอนบัว

Read More »

จาร E-san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงโครงการ จาร E-san memorandum โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   ภาพ : นายวินัย  คุ้มพวก ข่าว : สุดารัน์ สอยบัว

Read More »

บุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญชวน ชาว มมส และประชาชาทั่วไปที่สนใจ ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดการ 22 ตุลาคม 2558 วันรวมเครื่องกวนข้าวทิพย์ 25 ตุลาคม 2558 วันเตรียมงาน / สร้างโรงเครื่องข้าวทิพย์ 26 ตุลาคม 2558 พิธีกวนข้าวทิพย์ / ประกวดสรภัญญะ ต้นดอกผึ้ง และโคมลอดห่วง / ตั้งหอประทีป 27 ตุลาคม 2558 งานไหลเรือไฟท่าขอนยาง 28 ตุลาคม 2558 ตักบาตรเทโวโรหณะ

Read More »

จาร : E san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฎยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดง “จาร : E san memorandum”  ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้หองประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ E san memorandum  กำหนดการ E san memorandum  

Read More »

ฟังบรรยายพิเศษในห้วข้อ “ชิวิตและเส้นทางศิลปะ”

            นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตและเส้นทางศิลปะ” โดย วรวิทย์ แก้วศรีนวม วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 102 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »