Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

การแสดงของนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง

นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลปะตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงในรายวิชานาฏยศิลป์ตะวันตกขั้นสูง ให้หัวข้อการแสดงชุด POCAHONTAS โดยได้รับเกียรติจา …

Read More »

จาร E-san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงโครงการ จาร E-san memorandum โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ด …

Read More »

บุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญชวน ชาว มมส และประชาชาทั่วไปที่สนใจ ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2558  ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสาร …

Read More »

จาร : E san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฎยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดง “จาร : E san memorandum”  ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ …

Read More »