Tag Archives: กิจกรรมล่าสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิชาการและงานบุคคล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 …

Read More »

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี

นิทรรศการ Thai Arts Exhibition ครั้งที่ 1 โดย กลุ่ม อัฏฐนารี ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาเอกศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร MSU ART GALLERY คณะศิลปกรรมศ …

Read More »

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง”

ขอเชิญร่วมเปิดงาน นาฏยบูรณาการครั้งที่ 6 แก้วหน้าม้า ตอน “ทัศมาลีขึ้นหึง” โดย นิสิตภาควิชาศิลปะและการแสดง สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย ชั้นปีที่ 1 และ 3  …

Read More »

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. …

Read More »

Senior Project in Performing Arts 16

โครงการนาฎยศิลป์นิพนธ์ครั้งที่ 16 นิสิตชั้นปีสุดท้ายสาขาศิลปะการแสดงรุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วันนี้ (4 พ.ค.2559–ยังไปชมทันนะครับ น …

Read More »