Tag Archives: ขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดที่จะจัดสัมมนา “ทศวรรษต่อไป…กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหา 2559 เวลา 08.30-16.0 …

Read More »

คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนากระบวนการการเรียนรู้และ การทำวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559

 

Read More »