Tag Archives: ข่าวนิสิต

“นาฎยศิลป์สร้างความเป็นชาติและพัฒนาสังคม”

“นาฎยศิลป์สร้างความเป็นชาติและพัฒนาสังคม” [สารจากคณบดีในโครงการสอบวัดประมวบผลด้านนาฎยศิลป์ตะวันตก ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดการแสดง วันที่ 19 ตุลาคม …

Read More »

จาร : E san memorandum

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฎยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดง “จาร : E san memorandum”  ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ …

Read More »

มาร่วมเชียร์ B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

B48 นริศรา กันยายุทธ (สเมิร์ฟ)  http://bualuang101.kapook.com/profile/01 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

มาร่วมเชียร์ B01 รชตะ กาญจนสุนทร (คำรณ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 http://bualuang101.kapook.com/profile/01 B01 รชตะ กาญจนสุนทร (คำรณ) ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 8 ตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส.”

รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลหนังสั้น หัวข้อ”ความสุขเล็กๆ ของน …

Read More »

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินฯ

2 นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน และรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ นิสิต วิชาเอกประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท …

Read More »