Tag Archives: ข่าวบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ นิธิรัฐพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง …

Read More »

ประกาศ ขอแจ้งวันหยุดให้บริการ – ติดต่อ ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560

ประกาศ ขอแจ้งวันหยุดให้บริการ – ติดต่อ เนื่องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบแ …

Read More »

ขอเชิญ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร มมส เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ

ขอเชิญ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า บุคลากร มมส เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานราชการ ติวฟรี  ก.พ. (ภาค ก) สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบี …

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการแสดงผลงานของวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานของวิชาเอกประติมากรรม ครั้งที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอปร …

Read More »