Tag Archives: ข่าวล่าสุด

นิทรรศการ “ซอมเบิ่ง Bangkok” จากกลุ่มศิลปินชาวอีสาน

ศิลปินกลุ่มสังกะสี บัณฑิตทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส รวมตัวกันแสดงนิทรรศการศิลปะที่ กทม… เป็นศิลปินหนุ่มสาวที่มีพลังในการสร้างสรรค์ พวกเขาหลายคนได้ถูก …

Read More »

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานปรับปรุงลานกลางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิ …

Read More »