Tag Archives: ข่าวล่าสุด

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้สื่อ “

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ทรรณรต ทับแย้ม อาจารย์สาขาศิลปะการละคร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหนังสั้น ” หัวเรื่อง …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัย ประจำปี 2559

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.research.msu.ac.th อาจารย์/นักวิจัยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายใน วันที่ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.research.msu.ac.th อาจารย์/นักว …

Read More »